Увс дэд хөтөлбөр

Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл:             Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (2017-2026), Аймгийн Засаг даргын “Манай -Увс” хөтөлбөр (2016-2020), Эрүүл…

Continue ReadingУвс дэд хөтөлбөр