Увс дэд хөтөлбөр

Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл:

            Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (2017-2026), Аймгийн Засаг даргын “Манай -Увс” хөтөлбөр (2016-2020), Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын баримт бичгүүд, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Орон нутгийн Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” үндсэн зарчим дээр үндэслэн Увс аймгийн Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх “Дэд хөтөлбөр”-ийг боловсрууллаа.

Хөтөлбөр татах: Увс дэд хөтөлбөр