Өргөдөл гомдол 2023

Эрүүл мэндийн газарт ирүүлсэн 2023 оны эхний 6 сард ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Өргөдөл, гомдлын хариуг:  Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах : Б.Буяа /Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн/

Утас: 70454438

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах мөн өргөдөл гомдлын бүртгэл, зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө. Өргөдөлд заасан асуудлыг судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.

Ажил хүссэн /3/
9.3%
Мэргэжил дээшлүүлэх /5/
10%
Гомдол /2/
6.25%
Бусад /22/
68.7%

Шийдвэрлэсэн хэлбэр

Бичгээр /31/
96.8%
Цахимаар /1/
3.2%