You are currently viewing “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент” онол, гардан хосолсон сургалтыг 2023 оны 10 сарын 16-18 өдрүүдэд зохион байгууллаа.

“Хүүхдийн өвчний цогц менежмент” онол, гардан хосолсон сургалтыг 2023 оны 10 сарын 16-18 өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эмч нарын мэдлэг, ур чадвар, багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах ажлын хүрээнд сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн хүүхэд хариуцсан эмч нарт Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн эмч нартай хамтран “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент” онол, гардан хосолсон сургалтыг 2023 оны 10 сарын 16-18 өдрүүдэд зохион байгууллаа.