2020 оны статистик мэдээ

Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2020

1

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл

2020

2

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл

2020

3

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 03 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

4

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 04 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

5

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 05 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

6

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 06 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2019

7

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 07 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

8

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 08 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

9

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 09 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

10

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 10 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

11

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 11 -р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

12

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 12 -р сарын статистик мэдээ мэдээлэл