0
Төрсөн эхийн тоо
0
Амбулаторын тусламж үйлчилгээ
0
Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ
0
Яаралтай түргэн тусламж үйлчилгээ
0
Алсын дуудлага