Хөтөлбөрийн нэр үзэх (татах) Батлагадсан огноо Шийдвэрийн төрөл дугаар
1  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм, хэмжээ 2013 он ЭМС -ын тушаал 446
2  Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам  2015 он ЭМСС -ын тушаал 189
3  Ёс зүйн алдаа, зөрчил батлах тухай  2016 он ЭМХТ -ийн захиралын тушаал  А/108
4  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм  2017 он  ЭМС -ын тушаал  А/256
5  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай  2019 он ЭМС -ын тушаал 7/267
6  ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ 2019 он  Засгийн газрын тогтоол  33
7
8