Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2019

1

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 1-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

2

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 2-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

3

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 3-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

4

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 4-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

5

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 5-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

6

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 6-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

7

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 7-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

8

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 8-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

9

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 9-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

10

2019

11

2019

12