Он

Сар

Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах)

2020

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

2021

1

Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

2

 Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

3

Эрүүл мэндийн газрын 03 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

4

 Эрүүл мэндийн газрын 04 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

5

2021

6

2021

7

2021

8

2021

9

2021

10

2021

11

2021

12

 Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн гүйцэтгэл

Он

Сар

Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах)

2019

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

2020

1

Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2020

2

Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2020

3

 Эрүүл мэндийн газрын 03 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

20120

4

2020

5

2020

6

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 06 р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2020

7

2020

8

2020

9

2020

10

2020

11

2020

12

Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн гүйцэтгэл

Он

Сар

Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах)

2018

12

 Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

2019

1

 Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

2

 Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

3

 Эрүүл мэндийн газрын 03 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

4

Эрүүл мэндийн газрын 04 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

5

 Эрүүл мэндийн газрын 05 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл

2019

6

 Эрүүл мэндийн газрын 06 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл

2019

7

 Эрүүл мэндийн газрын 07 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл

2019

8

 Эрүүл мэндийн газрын 08 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл

2019

9

 Эрүүл мэндийн газрын 09 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

10

Эрүүл мэндийн газрын 10 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

11

 Эрүүл мэндийн газрын 11 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2019

12