Он Сар Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах)
2018 12  Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт
2019 1  Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 2  Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 3  Эрүүл мэндийн газрын 03 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 4 Эрүүл мэндийн газрын 04 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 5  Эрүүл мэндийн газрын 05 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл
2019 6  Эрүүл мэндийн газрын 06 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл
2019 7  Эрүүл мэндийн газрын 07 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл
2019 8  Эрүүл мэндийн газрын 08 сарын санхүүгийн гйүцэтгэл
2019 9  Эрүүл мэндийн газрын 09 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 10 Эрүүл мэндийн газрын 10 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл
2019 11
2019 12