Сумдын эмнэлэг, эмийн эргэлтийн санд 2022 онд  шаардлагатай “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх” тендер шалгаруулалтыг  ЭМГ-ын 2022 оны 01-р сарын 11-ны өдрийн А/04 тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2022 оны 02 сарын 18 -ны өдөр ЭМГазарт 10 цаг 55 минутанд нээж, хянах, үнэлэх явц явагдлаа. Нийт 12  багцтай тендерийн  11 багцад 7 компани оролцсон. Нэг багцад үнийн санал ирээгүй.

  1. Багц №1-д үнийн санал ирээгүй
  2. Багц №2 -д 3 компани үнийн санал ирснээс МОНФХ ХХК-22.768.000 төг
  3. Багц №4-д 3 компани үнийн санал ирснээс АЗИФАРМА ХХК-35.582.000 төг
  4. Багц №5-д нэг компани үнийн санал ирсэн ба ИОНФА ХХК-22.594.000 төг
  5. Багц № 7-д 3 компани үнийн санал ирснээс АЗИФАРМА ХХК-14.628.400 төг
  6. Багц № 8-д 4 компани үнийн санал ирснээс МОНФА ХХК-29.939.600 төг
  7. Багц № 9-д 3 компани үнийн санал ирснээс МӨНХИЙН ТУН ХХК-68.244.000 төг
  8. Багц № 10-д 3 компани үнийн санал ирснээс МӨНХИЙН ТУН ХХК-78.953.400 төг

9 .Багц №11 нэг компани үнийн санал ирсэн ба МОНГОЛФАРМ ХХК -32.133.000 төг

Нийт 12-багцаас нэг багц үнийн санал ирээгүй, 8 багц-д компаниуд  шалгарч хамтран ажиллах гэрээ байгуулаад байна.