Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нь үйлчлүүлэгч болон иргэнээс цахим, бичгээр мөн биечлэн гэсэн 3 хэлбэрээр санал хүсэлтийг хүлээн авдаг.

2021 оны жил эцсийн байдлаар нийт 43 өргөдөл гомдол ирсэн ба бүгд бичгээр ирсэн байна.

Агуулгаар нь авч үзвэл

  1. Ажил хүссэн 11
  2. Тэтгэмж хүссэн 14
  3. Чөлөө хүссэн 7
  4. Гомдол 1
  5. Бусад 10

Шийдвэрлэсэн байдал

  • Шийдвэрлэж хариу өгсөн 41
  • Бусад байгууллагад шилжүүлсэн 2 шийдвэрлэлт 95,2 хувьтай байна.