Он

Сар

Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах)

2020

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

2021

1

Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

2

 Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

3

Эрүүл мэндийн газрын 03 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

4

 Эрүүл мэндийн газрын 04 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл

2021

5

2021

6

2021

7

2021

8

2021

9

2021

10

2021

11

2021

12