Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2021 оны статистик мэдээ​

Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2021

1

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл

2021

2

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

3

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 03-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

4

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 04-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

5

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 05-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

6

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 06-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

7

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 07-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

8

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 08-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

9

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 09-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

10

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 10-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

11

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 11-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

12

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 12-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл