Гомдол шалгуулах тухай аймгийн ЗДТГ-н 2019 оны 05 сарын 09-ны өдрийн 2/594 тоот албан бичгийг ЭМГ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд  шилжүүлсний  дагуу  салбар хорооны дарга,  гишүүд  Наранбулаг сумын  ЭМТ -д ажиллалаа. Дээрх асуудлыг ЭМЁЗСалбар хороогоор  05 сарын 22-ны өдөр хэлэлцүүлэн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг холбогдох газруудад албан ёсоор хүргүүллээ.