Хяналт үнэлгээ хийлээ.

ЭМС-н 2015 оны А/98 тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлыг хүрээнд АНЭ-н төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн нарын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл болон багц цагийн биелэлтэнд ЭМГ -н хүний нөөцийн сургалт, төлөвлөлт мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Л.Мянганбаяр батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт үнэлгээ хийж гарсан зөрчлийг арилгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч [...]